Thực hiện công văn 1238/QĐ-UBND ngày 01/8/2021 Quyết định kéo dài thời gian thực hiện giản cách xã hội theo Chỉ thị số16/CT-TTg  của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh Bạc ...